Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är en viktig del i arbetet med att nå verksamhetens mål och syftar till att utveckla såväl medarbetare som verksamhet. Fördelarna är många med att ha regelbundna samtal med medarbetare och väl genomförda samtal bidrar till att skapa och bibehålla en god och produktiv arbetsmiljö. Samtalen innebär också en möjlighet för medarbetare och chef att samtala kring den nuvarande arbetssituationen och utvecklingsmöjligheter och styra den i önskad riktning.   

Att genomföra ett konstruktivt och bra medarbetarsamtal kan upplevas svårt av både chefer och medarbetare.

Vi har struktur och verktyg att tillgå och hjälper er att ta fram process och underlag för att genomföra medarbetarsamtal. Givetvis är vi ett stöd även i den kommunikativa delen; att ge och ta emot konstruktiv feedback.  

Svåra samtal

Rollen som chef innebär från tid till annan att hantera svåra situationer. Situationer som på sikt är utvecklande, men som i stunden är komplexa och krävande. Svåra samtal med medarbetare är för många en sådan situation.  

Ett svårt samtal kan till exempel handla om bristande prestation, samarbetsproblem, misskötsamhet eller alkohol- och drogproblematik. Ofta är sådana situationer komplexa och innehåller flera aspekter som behöver beaktas.

Vi har god erfarenhet och kunskap inom området och erbjuder utbildning för chefer och HR-ansvariga att genomföra svåra samtal och hantera komplexa personalärenden. Vi går också in i verksamheter och hanterar ärenden tillsammans med chef och HR.