Arbetsmiljö

En säker och hälsosam arbetsmiljö är avgörande för att minimera olyckor och minska psykosocial ohälsa. Att skapa en god arbetsmiljö stärker även ert arbetsgivarvarumärke. 

Vi är ert stöd i alla frågor som rör arbetsmiljö och har gedigen erfarenhet av att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Vi genomför arbetsmiljökartläggningar och utredningar där vi tar sikte på att identifiera risker och bidra med konstruktiva förändringsförslag och insatser. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är vi särskilt fokuserade på och vi hjälper er att kartlägga och identifiera vilka insatser som behövs i just er verksamhet. 

Kränkande särbehandling och trakasserier handlar om beteenden som kan skapa obehag, stress och en känsla av förnedring hos den som utsätts men även hos kollegor och chefer. Det här är frågor som är svåra och jobbiga att hantera och ofta är det bra att ta in hjälp och stöd utifrån.  

Vi genomför utredningar, och föreslår insatser och åtgärder för att få bukt med problemen och erbjuder även samtalsstöd till medarbetare, chefer och arbetsgrupper.